Back to Article listing

ISANG MATAIMTIM NA DALANGIN PARA SA KAPAYAPAAN

By: Isinalin ni Ginoong Irineo "Ka Pule2" Goce


Salin from the original in English"  ni Ginoong Irineo "Ka Pule2" Goce aka Leonidas Agbayani"

SA PAMAHALAAN NG PILIPINAS, at sa NATIONAL DEMOCRATIC FRONT; At Sa Kanikanilang mga Tagapagtaguyod:

ISANG MATAIMTIM NA DALANGIN PARA SA KAPAYAPAAN

 
 Kami ay Mga Tagapagsulong ng Kapayapaan at Katarungan na nagkalat sa buong Pilipinas at naglipana  sa daigdig, laksa-laksa, sa malalayong mga bansa sa mundo na lahat ay mataimtim na dumadalangin para sa  kapayapaan at katarungan sa pinakamamahal naming sariling bayan.

  

Ang sandatahang labanan sa pagitan ng mga nag-aaklas na grupong Marxist at Maoist sa isang panig at ang mga sandatahang naglipanang pwersa ng gobyerno, sa kabilang panig, ay patuloy na nagtatalad sa mahigit pang kalahating siglo.  Iyon ang isa sa napaka-tagal na pakikipaghamok sa daigdig.  At walang wakas na nababanaagan. 

 

 Sapul sa simula, di na mabilang ang buhay na nalagas sa nagsisipaglaban at maging mga mamamayang sibilyan. Ang mga kabataan sa kamusmusan pa ng buhay ay naging mga martir para sa  ganitong ipinaglalaban. May mga sanggol na nadaramay sa palitan ng

putok.  Libulibo pa ang nabubuwag at nawawalan ng mga ariarian, lupain o paraang ikabubuhay, kahambal-hambal ang pamumuhay, naunsyaming mga pangarap napabayaan o nalipol nang lahat.  Karukhaan, kakulangang  edukasyon, kagutom at kasakit ang bumabagabag sa kanila; mga imprastrukturang saligan ng ating ekonomiya ay nangasira o nawasak, hinahadlangan ang ating kaunlarang pangkabuhayan.  

 

  Ating nauunawa, at nagiging karamay din, sa mga hinaing ng mga grupong nag-aaklas.  Natataboy sila sa kawalang pag- asa at pagpaparumamay, napagkakaitan,  sa ilang mga okasyon, ng puwang sa larangang demokratiko upang ipahayag ang kanilang mga hinaing, dili kaya`y hindi pansin, at sa ilang mga kaso ay tikis na pinagsasamantalahan at inaapi.  

 

 Lubha pa, silang mga inaasahan nating mangalaga sa ating mga mamamayan ay sila pang nagsasagawa ng karahasan laban sa kanila.   

 

 Nauunawaan din natin ang katayuan ng gobyerno para ipagtanggol ang karapatan nitong mamahala, bagaman batid nating sa ilang mga nangyari na ang mga hawakan ng kapangyaring pulitikal ay nangatamo paraan sa mga katiwalian at kinasangkapan din,  kaagapay ng dahas militar, na pilitin at sagkaan ang mahihirap, ang mga mangmang at mga hindi makaboto. Kinakaharap ang sangdamakmak na mga problema sa loob:   karalitaan, korapsyon, mahinang edukasyon, kakulangan sa pag-aruga sa may karamdaman, kakulangan sa pagkain at kagutom, at mga kagipitan sa kumpetisyon, maging mga balighong pamamalakad, mula sa labas bunga ng pandaigdigang kaayusan.

 

 Ang kalagayang ito ng paulit-ulit na labanan sa sandata ay nakapanghihina sa ating  kakayahang usad ng may- kabuluhang kaunlaran sa ating mga suliraning panloob at makipagsabayan tayo sa ibang mga bansa tungo sa kaunlaran.  Inilalagay natin sa 

mabuway na katayuan ang ating kasalukuyang kalagayan at ang hinaharap.  "Ang tahanang hati-hati sa kanyang sarile ay magigiba!"   

 

Dapat nating lutasin ito ng minsanan upang tayo`y umusad bilang bansa.  Ang magkabilang panig ay kapwa mayroong mga pagkukulang at mga kalabisan sa pagsusulong ng kanikanilang ipinaglalaban at pananalig.

 

Subali`t sa pamamahala, ang pagbabagong pulitikal at pagsisikap tungo sa higit na mabuting buhay para sa lahat, ang sitwasyon ay hindi iyong kasabihang Hindi mapaglabanang lakas at ang Layuning hindi matitinag." 

 

Bawa`t panig ay dapat makipag-unawaan para sa kabutihang panglahat. Aming inaamuki ang National Democratic Front, ang Partidong Komunista sa Pilipinas at ang New Peoples Army, at ang Pamahalaan ng Pilipinas na kaagad magtigil-putukan at  pag-usapan NGAYON ang mga termino ng Kapayapaan at Katarungan.

  

Ang sambayanang Pilipino ay napakatagal nang nagdurusa at puspusan sa mga palitang-putok ng mga naglalaban.  Ang bansa ay nababagok at napipigilan sa pag-unlad at pagsulong samantalang ang mga kanugnog bansa ay nilalagpaslagpasan tayo sa halos lahat na mga pagkikilanlan sa pagkatao at kabuhayan.

 

Ang Pilipinas ay hindi lamang "taong  nakaratay sa Asya"  kungdi ang mga  mamamayan nito ay nagkalat sa apat na  mga sulok ng daigdig at pitong mga  karagatan sa makamamatay na  Paglipana, ang ilan ay dukhang  mga utusan, aliping-kasarian, at   kargador ng droga na kapit-sa-patalim  para sa kanilang kaligtasan at ng mga  mahal sa buhay na naiwan sa sariling  bayan.

 

 Kami`y nagsusumamo sa mga  naglalaban sa pagkakahati ng idyolohiya  na bumalangkas ng isang kasunduang  batay sa kapayapaang nasasalig sa  katarungan at pag-uunawaan tungo sa  pambansang rekonsilasyon. Kaagapay  ang kapayapaan, katarungan, puspusang

 pag-unawa, at diwa ng pambansang  rekonsilasyon, makau-usad tayo sa  pagtatayo ng isang mabuting Pilipinas.

 

Sumasamo kami sa mga naglalaban sa magkabilang ideolohiya upang humabi ng kasunduang batay sa kapayapaang may katarungan at pagkahabag tungo sa pambansang pagkakasundo.  Sa pagkakaroon ng kapayapaan, katarungan, pagkahabag at isang diwa ng pambansang pagkakasundo, tayo ay makau-usad tungo sa pagtatayo ng isang higit na mabuting Pilipinas.

 

 Mabigyan lamang ng mga nailahad na mga kundisyon, pangunahin ang kapayapaan at katarungan, mapapakilos natin at masisingkawan ng puspusang kapakinabangan ang ating mga kakayahan bilang lahi, at ang ating mga likas na yaman, na talagang masagana, tungo sa katuparan ng ating kanya-kanya at pangkalahatang mga pangangailangan at mithiin sa ating sariling bayan. 

 

 Sa ganun ang ating mga mamamayan ay hindi na magpupumilit sanhi sa kagipitan na maghanap-buhay sa ibayong mga lupain, kung saan ang ilan ay nasusuong  sa dimatingkalang mga paghihirap,  tinatratong mga alipin, makinarya dili  kaya`y mga kagamitan.  Mapagbigyan ng angkop na pamumuno, tayo`y pwedeng  maging malikhain at kapakipakinabang sa lupaing itinuring na saliling bayan. 

 

Sumasamo kami sa National Democratic Front ng Partidong Komunista ng Pilipinas (NDC-CCP) na pagnilayin ang katumpakan at patuloy na kaangkupan ng kanilang halos ay hindi mabagong pwersang nagtutulak sa ideolohiya lalung-lalo pa ang sumpa ng napakarami sa taga-sunod nito na paraan lamang sa isang patuluyang digma, ang labanang sandata, ang mga agos ng dugo at pambansang mga hinagpis sa kalawakan ng ating Inang-Bayan magkakaroon ng makatarungan, mapayapa, maunlad, at iginagalang na lipunan ang makakamit.

 

Mapagbigyan ng `di maikakaila at malawakang mga pagbabago sa daigdig, kung kailan ang sa ngayon ay nawalan nang saysay na Unyon ng Mga Republikang Sosyalistang Soviet at ang sinabing mga sosyalista at komunistang mga bansa sa Silangang Europa, pangkasaysayan at pangkabuhayang panuntunan at ang hindi maiiwasang
sosyalismo paraan sa mga pag-aaklas ay hindi naman walang-pagbabagong mga
batas ng kasaysayan.

 

Nung ang nakapaligid na mga bansa sa USSR ay nangabuwal sa Silangang Europa, ang korapsyon ay hindi naman mapaniwalaan sa kataastaasang mga pinuno sa pamunuang pulitikal.  Sa Komunistang Tsina at sa Komunistang Vietnam kung saan ang datirati`y  

mahigpit na mga doktrina ang itinambal  sa pangsosyal, kultural, pulitikal,  at mga kaganapang pangkabuhayan at, sa higit na mababang hanay, para sa higit na makatao at pantaong mga kahalagahan, ang mga bansa bagang iyon ay nasa landas patungo sa komunismo? 

 

 Nananawagan kami sa pamunuan at sa idealistikong mga tagasunod ng National Democratic Front na kwentahin ang kanilang mga naisagawa nung 41ng mga taon na sila ay nakikipaghamok para sa pambansang paglaya.

 

Sumasamo kami sa National Democratic Front na konsiderahin ang alternatibong mapayapang pagpupunyagi upang makamit ang poder na pulitikal sa pakikipag-tulungan sa ibang mga pangkat, na katulad nila, ay nakikibaka rin para sa higit na mabuting Pilipinas, subali`t sumusubaybay sa loob ng mga panukatan ng batas at mga prosesong demokratiko.

 

Kuminsido kami na ang walang hangganang labanan sa sandata sa ating sariling bansa,
pakikipaghamok para sa mga simulaing paraan sa karahasan at mga sandata ay maipapalagay na lipas na at walang bisa sa Pilipinas at sa daigdig sa  kasalukuyang mga panahon sa kaliwanagan ng higit pang mga minamadali at kritikal na mga isyu gaya ng hindi maiwasang pagbabago ng klima,  nagsagupaang sistema ng pang-relihyong pananampalataya, isang pandaigdigang kaayusan sa pulitika at kabuhayan na sumusuray-suray sa mga makawawasak na patakarang pang-ekonomiya sa Amerika, at sa sariling bayan, malawakang pagwasak sa kapaligiran, at pagwasak ng ginawang-kaayusang sumusustini sa buhay.

 

Sumasamo kami sa aming mga pinunong pulitikal at pampamahalaan at sa kanilang mga taga-suporta sa kabuhayan at kalakalan na maging mapag-tanggap at tumutugon sa mga pangangailangan ng mga dukha at maralita, higit na maging epektibo at nasisilag sa pamamahala, palawakin ang espasyong demokratiko para sa pag-uusap, gamitin ang puspusang pagsansala sa paggamit ng dahas at wakasan ang pagsasagawa  ng mga pag-aabuso sa karapatang pang-tao sa pagsasagawa ng animo`y pagtatanggol ng Pamahalaan, at tumalima sa mahigpit na mga simulaing namamahala sa isang sibilisadong lipunan, isang lipunang nagpapanggap na may Saligang Batas at pinamamahalaan ng kautusan ng batas.

 

Anoman ang humahati sa atin, maging pulitikal, sosyal, at pang-kabuhayang mga bagay ay hindi naman lagpas sa makataong pagsasa-ayos, ni lagpas sa mga kumpromisong ikabubuti ng bawa`t-isang may kinalaman.  Sumasamo kami sa magkabilang panig ng pagkakahating ideolohiya na gawing mga pambungkal ng lupa ang kanilang mga espada, kasangkapanin ang ganung mga sandata para sa mapamunga,  mapaglikhang kagamitan para sa isang bansang nagdarahop.  

 

Naniniwala kami na ang pagtuklas sa KAPAYAPAAN na may KATARUNGAN ay isang mithiing higit na dakila kaysa kahi`t sino sa atin anoman ang pulitikal o panglipunang kinikilingan tayo mayroon, anomang mga kahalagahang kultural na ating minimithi.  

 

Matatag ang aming paniwala na ang Kapayapaan na may Katarungan at ang pagtatamo ng napakatunay na dapat mangyari -- kalusugan, pag- unlad, kasaganaan, kaligayahan, pag-asa sa higit na mabuting bukas, at mga mamamayang pinakikitunguhang may dangal at hindi winawalang-paggalang sa kalawakan ng daigdig ay hindi abot ng kaganapan para sa 101-milyong mga Pilipino, para sa kanilang mga anak at susunod pa nating mga  saling-lahi. 

 

Naniniwala kami na nakapaloob sa ating kapangyarihan na magagawang makamit ang ganitong mga pangarap. 

 

Mataimtim Naming Dalangin:  Ating itustos ang bawa`t pagsisikap na magkaroon ng Kapayapaan at Katarungan na lumaganap sa  Minamahal nating Inang Bayan.  Para sa Bayan Ko!  

 

Sugod sa higit na Mabuting Pipipinas, kami ay:

 


Members Login

Forgot Password?

Advertisement